Όλα τα προϊόντα CORE της ELASTRON A.E.B.E. πάνελ,ειδικά τεμάχια, διαφώτιστα και παρελκόμενα συσκευάζονται κατάλληλα, ανάλογα µε το είδος τους, στο εργοστάσιο παραγωγής και προστατεύονται για την ασφαλή µεταφορά τους στον τόπο προορισµού.


Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

H µεταφορά των προϊόντων από το εργοστάσιο παραγωγής τους στο εργοτάξιο προορισµού, πραγµατοποιείται συνήθως δια µέσου του οδικού δικτύου, σε ανοικτά επικαθήµενα φορτηγά.

O µέγιστος αριθµός καθ’ ύψος των παλετών κατά την µεταφορά είναι τρεις

Για την φόρτωση των παλετών χρησιµοποιούνται ειδικά ανυψωτικά περονοφόρα οχήµατα (clark) µε τέσσερα πιρούνια κατάλληλα και για παλέτες µήκους έως 16.00 µ.

Tα παλετοποιηµένα δέµατα ξεφορτώνονται στον τόπο προορισµού τους µε την ευθύνη του παραλήπτη.


Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

H εταιρίακαταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άριστη παραγωγή, συσκευασία και παράδοση των προϊόντων της.

Kατά την παραλαβή το φορτίο θα πρέπει να ελέγχεται για τυχόν παραλήψεις παραγγελθέντων υλικών, για την καλή κατάσταση των προϊόντων, καθώς και για τυχόν ζηµιές οι οποίες µπορεί να προκλήθηκαν κατά την µεταφορά.

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ A.Ε.B.E. στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα για τα όποια προβλήµατα µπορεί να προκύψουν κατά την παραλαβή των προϊόντων της.


Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Συχνά υπάρχει η ανάγκη να αποθηκευτούν στο εργοτάξιο κάποια δέµατα για κάποιο χρονικό διάστηµα πριν την τοποθέτησή τους. Για να εξασφαλίσουµε την διατήρηση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ακολουθούνται αυστηρά οι παρακάτω κανόνες.

  • Tα δέµατα να αποθηκεύονται µε την αρχική τους συσκευασία σε χώρο καλυµµένο, ξηρό, καλά αεριζόµενο και επίπεδο. 
  • Eαν αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα πρέπει να είναι καλυµµένα µε αδιάβροχο υλικό πάνω σε ένα κεκλιµένο επίπεδο, 4°- 5° περίπου. 
  • Nα αερίζονται συχνά ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία συµπυκνώσεων υδρατµών. 
  • Nα προστατεύονται από την απ’ ευθείας ηλιακή ακτινοβολία, την βροχή και τη σκόνη και να ελέγχονται συχνά για την καλή κατάστασή τους. O χρόνος αποθήκευσης στο εργοτάξιο να είναι ο συντοµότερος δυνατός.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σε µεγάλο βαθµό το τελικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσµα ενός οικοδοµικού έργου, εξαρτάται από τη σωστή και προσεκτική τοποθέτηση των υλικών επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης και των ειδικών τεµαχίων φινιρίσµατος.

Στη συνέχεια αναφέρονται γενικές οδηγίες οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση των ECOPANEL.

Kατ’ αρχήν η µελέτη εφαρµογής θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των προς τοποθέτηση υλικών καθώς και τις επιµέρους λεπτοµέρειές τους. Πριν την τοποθέτηση θα πρέπει να ελέγχεται ο σκελετός του κτιρίου, ειδικά τα στοιχεία στερέωσης και στήριξης των πανελ. Eίναι πολύ σηµαντικό για την καλή εφαρµογή των υλικών επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, οι τεγίδες και οι µηκίδες να προσφέρουν µια καλή επιπεδότητα, µε αποκλίσεις µέσα στα όρια των αντίστοιχων Eυρωπαϊκών προδιαγραφών και κανονισµών.

Για τα κοψίµατα των πάνελ, τα οποία είναι απαραίτητο να γίνουν στο εργοτάξιο, να χρησιµοποιούνται ηλεκτρικό περιστροφικό ή παλινδροµικό πριόνι (σέγα) µε πυκνά και λεπτά δόντια και ποτέ τροχοί ή σιδηροπρίονα χειρός. Mετά την κοπή να καθαρίζονται και να αφαιρούνται προσεκτικά τα γρέζια και τα ρινίσµατα.

Tο προσωπικό το οποίο εργάζεται στη στέγη του κτιρίου θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφαλείας όπως ορίζουν οι αντίστοιχοι Eλληνικοί και Eυρωπαϊκοί κανονισµοί. Eίναι απολύτως απαραίτητη η χρήση υποδηµάτων µε µαλακή και αντιολισθητική σόλα.

Πολλές φορές υποβαθµίζεται η σηµασία του φαινοµένου της διµεταλλικής ηλεκτρόλυσης η οποία προκαλείται από την άµεση επαφή ασύµβατων µεταξύ τους υλικών µε τη σύγχρονη παρουσία υγρασίας. H διµεταλλική ηλεκτρόλυση µπορεί να επιφέρει τη γρήγορη οξείδωση του ενός από τα εν επαφή υλικά. Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού, θα πρέπει να παρεµβάλλεται ανάµεσα στα υλικά µια λεπτή µεµβράνη PVC.

Σηµαντικός επίσης είναι ο καλός καθαρισµός της επιφάνειας, των υλικών επικάλυψης, µετά το πέρας των ηµερήσιων εργασιών στην οροφή του κτιρίου. Nα αποµακρύνονται όλα τα άχρηστα υλικά όπως βίδες, ροδέλες, διάφορα µεταλλικά στοιχεία, τα οποία µπορεί να προκαλέσουν διάβρωση, οξείδωση, λεκέδες, κ.α.


Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου