Πολιτική Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος

Πολιτική Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. είναι ταυτισμένη με την παραγωγή και την εμπορία υψηλής ποιότητας χαλυβουργικών προϊόντων, πάνελ πολυουρεθάνης και μεταλλικών προφίλ ξηράς δόμησης, με παρουσία τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Με στόχο την ανάπτυξη και την κερδοφορία σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η πολιτική ποιότητας, καθώς και η περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική, και η πολιτική Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζει η εταιρεία συνίστανται στις ακόλουθες αρχές:

1. Πρωτοπορία σ’ αυτό που κάθε φορά αποτελεί το βασικό αντικείμενο (core business) της εταιρείας.

2. Διαρκής βελτίωση ως προς:

 • την εικόνα της εταιρείας στην αγορά, από τον τρόπο προώθησης των προϊόντων μας μέχρι και τη συμπεριφορά μας απέναντι στους πελάτες
 • την ανάπτυξη προϊόντων τα οποία ζητούνται στην αγορά
 • τις μεθόδους παραγωγής των προϊόντων μας και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας μας
 • τη συμμετοχή των εργαζομένων για τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας και την παραγωγή προϊόντων και αναβάθμιση των μεθόδων παραγωγής, έτσι ώστε να διατηρείται σημαντική διαφοροποίηση απέναντι στον ανταγωνισμό
 • την ενεργειακή απόδοση
 • τη δέσμευση για την εξάλειψη των κινδύνων που απορρέουν κατά την εργασία και της εμφάνισης ασθενειών των εργαζομένων
 • την παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης και της υγείας των εργαζομένων

3. Δέσμευση για:

 • διαρκή βελτίωση της προστασία του περιβάλλοντος
 • συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις που η εταιρεία ενυπογράφως έχει αποδεχτεί, οι οποίες σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές της πλευρές
 • την υποστήριξη αγορών ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, και σχεδιασμού βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
 • βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας και τη διασφάλιση της βέλτιστης παραγωγής
 • πλήρη συμμόρφωση στις τρέχουσες νομοθετικές, κανονιστικές και άλλες διατάξεις
 • συστηματική παρακολούθηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων για την ασφαλέστερη ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών
 • προσδιορισμό του πλαισίου των στόχων που τίθενται και παρακολουθούνται
 • διαρκή βελτίωση του ΕΔΣ
 • εξάλειψη των κινδύνων και της επικινδυνότητας
 • μηδενικά ατυχήματα
 • διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας
 • διαβούλευση των εργαζομένων (μέσω κυρίως των διατμηματικών και του εντύπου βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων)
 • παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν την βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας
 • διαρκή εκπαίδευση σε θέματα ασφαλούς χρήσης ΜΑΠ, εξοπλισμού, ασφαλούς φόρτωσης, ανύψωσης και διακίνησης εμπορευμάτων

4. Κάλυψη με την παραγωγή σημαντικού αριθμού προϊόντων, ώστε να καλύπτονται υπαρκτές ανάγκες της αγοράς.

5. Άψογη συμπεριφορά προς τους πελάτες και τα στελέχη τους.

6. Σωστές επαγγελματικές και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ όλων των εργαζομένων και των συνεργατών της εταιρείας μας, ώστε να επιτυγχάνεται ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

7. Δέσμευση στη διαρκή τήρηση όλων των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας μας έτσι όπως είναι καταγεγραμμένες στο Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα (Ποιότητας, Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας) κατά ΕΝ ISO 9001, ΕΝ ISO 14001, ISO 50001 και OHSAS 18001.

8. Η πολιτική της εταιρείας είναι τεκμηριωμένη, εφαρμόζεται, διατηρείται και επανεξετάζεται ως προς την καταλληλότητά της, γνωστοποιείται δε σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται στον οργανισμό ή για λογαριασμό του και είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Οι παραπάνω αρχές επιτυγχάνονται στην ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. μέσα από:

 • τη μέτρηση αντίστοιχων δεικτών και τον καθορισμό και ανασκόπηση από τη διοίκηση συνεχώς υψηλότερων στόχων για την ποιότητα, τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την ενέργεια
 • την παροχή ποιοτικών κινήτρων στους εργαζομένους της ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
 • την επιλογή των νέων εργαζομένων βάσει καθορισμένων κριτηρίων
 • την παροχή εκπαίδευσης και τη συστηματική διάχυση των πληροφοριών σε όλους τους εργαζομένους
 • την πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων εντός της εταιρείας με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και την κατοχύρωση της τεχνογνωσίας της ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
 • τη διαρκή διερεύνηση και αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών
 • τα αποτελέσματα των διατμηματικών συναντήσεων και τις προτάσεις βελτίωσης των εργαζομένων
 • τη συνεχή λήψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, από τα παράπονα πελατών, τις αστοχίες, προβλήματα και αδυναμίες της εταιρείας, που λαμβάνονται ως ευκαιρίες για τη βελτίωση όλων
 • τη διαρκή εφαρμογή των ποιοτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων που προκύπτουν κατά την ανάλυση κινδύνου για την εξάλειψη πιθανών προβλημάτων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δαπάνες που προκύπτουν στην επιχείρηση από την εμφάνισή τους και μέσω αυτών να αποδεικνύεται η αξιοπιστία, η ικανότητα και η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας
 • την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς και οι επιθυμίες των πελατών μας
 • την καταλληλότητα των ενεργειακών δεικτών για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων
 • την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του αρχικού ενεργειακού σχεδιασμού
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου