Η εδραίωση της ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε Χαλυβουργικά Προϊόντα στην κορυφή της αγοράς χαλυβουργικών προϊόντων και μεταλλικών υλικών δόμησης είναι αποτέλεσμα της αδιαπραγμάτευτης ποιότητας τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών της. Για όλους, Διοίκηση και εργαζομένους στην Εταιρεία, η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και των διαδικασιών αποτελεί καθημερινό μέλημα.

Στόχος της εταιρείας είναι να διατηρήσει το επίπεδο των προϊόντων και των υπηρεσιών υψηλό, ενώ παράλληλα διαρκώς αναζητά τρόπους που θα κάνουν τα προϊόντα της ακόμα πιο ανταγωνιστικά και αξιόπιστα και τις διαδικασίες παραγωγής και διανομής ακόμα πιο αποτελεσματικές.

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε Χαλυβουργικά Προϊόντα εφαρμόζει δομημένες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας που συνίστανται στις ακόλουθες αρχές:

  • τη διαρκή αναζήτηση καινοτόμων και πρωτοποριακών διαδικασιών που εφαρμόζονται για την πλέον αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών
  • τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας και τη διασφάλιση της βέλτιστης παραγωγής
  • την εξασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών, των συνεργατών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών
  • τη συστηματική παρακολούθηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων για την ασφαλέστερη ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών όπως ορίζονται από το εταιρικό πλαίσιο (πελάτες, προσωπικό, τοπική κοινωνία, αρμόδιες αρχές)
  • τη δέσμευση ικανοποίησης των εφαρμοζόμενων απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερόμενων μερών για τη συνεχή βελτίωση του ενιαίου διαχειριστικού συστήματος
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου