Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. είναι ταυτισμένη με την παραγωγή και την εμπορία υψηλής ποιότητας χαλυβουργικών προϊόντων, πάνελ πολυουρεθάνης και μεταλλικών προφίλ ξηράς δόμησης, με παρουσία τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Με στόχο την ανάπτυξη και την κερδοφορία σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η πολιτική ποιότητας και περιβάλλοντος της εταιρείας συνίσταται στις ακόλουθες αρχές:

1. Πρωτοπορία σ’ αυτό που κάθε φορά αποτελεί το βασικό αντικείμενο (core business) της εταιρείας μας.

2. Διαρκής βελτίωση ως προς:

 • την εικόνα της εταιρείας μας στην αγορά, από τον τρόπο προώθησης των προϊόντων μας μέχρι και τη συμπεριφορά μας απέναντι στους πελάτες
 • την ανάπτυξη προϊόντων τα οποία ζητούνται στην αγορά
 • τις μεθόδους παραγωγής των προϊόντων μας και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας μας
 • τη συμμετοχή των εργαζομένων για τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. και την παραγωγή προϊόντων και αναβάθμιση των μεθόδων παραγωγής, έτσι ώστε να διατηρούμε σημαντική διαφοροποίηση απέναντι στον ανταγωνισμό

3. Δέσμευση για:

 • διαρκή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης
 • συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις που η εταιρεία ενυπογράφως έχει αποδεχτεί, οι οποίες σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές της πλευρές

4. Κάλυψη με την παραγωγή σημαντικού αριθμού προϊόντων, ώστε να καλύπτονται υπαρκτές ανάγκες της αγοράς.

5. Άψογη συμπεριφορά προς τους πελάτες και τα στελέχη τους.

6. Σωστές επαγγελματικές και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ όλων των εργαζομένων και των συνεργατών της εταιρείας μας, ώστε να επιτυγχάνεται ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

7. Δέσμευση στη διαρκή τήρηση όλων των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας μας έτσι όπως είναι καταγεγραμμένες στο Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα (Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) κατά ΕΝ ISO 9001 και ΕΝ ISO 14001.

8. Η πολιτική της εταιρείας είναι τεκμηριωμένη, εφαρμόζεται, διατηρείται και επανεξετάζεται ως προς την καταλληλότητά της, γνωστοποιείται δε σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται στον οργανισμό ή για λογαριασμό του και είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Οι παραπάνω αρχές επιτυγχάνονται στην ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. μέσα από:

 • τη μέτρηση αντίστοιχων δεικτών και τον καθορισμό και ανασκόπηση από τη διοίκηση συνεχώς υψηλότερων στόχων για την ποιότητα, τον άνθρωπο και το περιβάλλον
 • την παροχή ποιοτικών κινήτρων στους εργαζομένους της ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
 • την επιλογή των νέων εργαζομένων βάσει καθορισμένων κριτηρίων
 • την παροχή εκπαίδευσης και τη συστηματική διάχυση των πληροφοριών σε όλους τους εργαζομένους
 • την πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων εντός της εταιρείας μας με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και την κατοχύρωση της τεχνογνωσίας της ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
 • τη διαρκή διερεύνηση και αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών
 • τη συνεχή λήψη διορθωτικών ενεργειών, από τα παράπονα πελατών, τις αστοχίες, προβλήματα και αδυναμίες της εταιρείας μας, που λαμβάνονται ως ευκαιρίες για τη βελτίωση όλων μας
 • τη διαρκή εφαρμογή των ποιοτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων που προκύπτουν κατά την ανάλυση κινδύνου για την εξάλειψη πιθανών προβλημάτων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δαπάνες που προκύπτουν στην επιχείρηση από την εμφάνισή τους και μέσω αυτών να αποδεικνύεται η αξιοπιστία, η ικανότητα και η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας μας
 • την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς και οι επιθυμίες των πελατών μας.
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου