ΠΡΟΪΟΝΤΑ
210 55 15 000 / Επικοινωνία

Η εταιρία μας ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει στην αγορά τόσο προϊόντα κοίλων διατομών (βάσει του προτύπου ΕΝ10219) όσο και διαμορφωμένα χαλυβδόφυλλα (βάσει του προτύπου ΕΝ14782) με σήμανση CE, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 305/2011 που αφορά στα δομικά υλικά. Η εταιρία μας βάσει των απαιτήσεων του συγκεκριμένου κανονισμού εκδίδει Δηλώσεις Επιδόσεων για τα εν λόγω προϊόντα που διαθέτει στην αγορά (από τη στιγμή που διέπονται από εναρμονισμένα πρότυπα), όπου δηλώνονται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους.

Δηλώσεις Επιδόσεων των Προϊόντων:

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ